திரு. நடராஜ பிள்ளை

திரு. நடராஜ பிள்ளை

சென்னை , அரும்பாக்கத்திலுள்ள  தலைமை  கன்னியாகுமரி வெள்ளாளர் சங்கம் இயங்கி வரும் அவ்விடத்தின்  நிலத்தை , சங்கத்திற்காக தானமாக அளித்தவர் . சமுதாயத்தின் மீது மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர் . சிறந்த பண்பாளர் .

SSL Certificate